В ЭФИРЕ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ
Главная

Privacy Policy


תנאי שימוש באפליקצית רדיו

ברוכים הבאים לאפליקצית הטלפון החכם של פרוייה רדיו 89.1FM.

תנאי השימוש באפליקציה מהווים התחייבות משפטית לעניין השימוש באפליקציה.

תנאי השימוש – הסכם משפטי מחייב

כל שימוש באפליקציה הינו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים בהמשך, המהווים התחייבות
משפטית מחייבת, והסכם בכל הקשור לשימוש באפליקציה.

לפיכך, במידה ותנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הינכם מתבקשים להימנע משימוש באפליקציה,
ואינכם רשאים לעשות בו כל שימוש, אלא בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש.

תנאי השימוש באפליקציה הם ההסכם המחייב היחיד והבלעדי בכל הקשור לשימוש באפליקציה ולפיכך
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום, מידע, תקנון או מסמך אחר,
מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה כלשהי מראש והם יחייבו ממועד פרסומם באפליקציה. לפיכך, אנו ממליצים לשוב לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת
לעת. השימוש באפליקציה – שימוש אישי ולא מסחרי
השימוש באפליקציה ובכל המידע והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין לעשות שימוש באפליקציה לצרכים מסחריים או למטרות רווח. האפליקציה מיועד לצורך בידורי ואין לעשות בו
שום שימוש אחר. תשלום ורישום כתנאי לשימוש
ככלל, השימוש באפליקציה ברובו אינו כרוך בתשלום או ברישום פורמלי. יחד עם זאת, השימוש בחלק מהמידע והשירותים באפליקציה עשוי להיות כרוך בתשלום או ברישום לאפליקציה, תוך מסירת פרטים ומידע כפי שידרשו על ידינו. מקום בו השימוש מחייב רישום או תשלום, יצוין הדבר מפורשות, והשימוש
לא יתאפשר אלא בכפוף לביצוע התשלום או הרישום כאמור. אזהרה לגבי סיכונים הכרוכים בשימוש במידע ושירותים באפליקציה ותנאים הנובעים מכך
כל שימוש במידע ובשירותים הכלולים באפליקציה הינו על אחריותכם המלאה והבלעדית. בשל כך ולאור העובדה כי אין לנו פיקוח או שליטה על מקצת המידע והשירותים הכלולים באפליקציה אנו מוצאים לנכון להביא בפניכם אזהרות מסוימות ביחס לסיכונים הכרוכים בשימוש במידע ובשירותים
שבאפליקציה, ולהתריע בפניכם על ההשלכות הנובעות מכך.

­ המידע והשירותים באפליקציה עשויים להיות מתאימים לפי טיבם לבגירים )מגיל 18 ומעלה.(
לפיכך, במידה והנכם הורים לקטינים עליכם לפקח בעצמכם על המידע והשירותים להם נחשפים
ילדיכם. יובהר כי האחריות המלאה לשימוש באפליקציה על ידי ילדיכם הקטינים הינה שלכם, ומתן האפשרות לילדיכם להשתמש באפליקציה מהווה הסכמה לאחריות זו ופוטרת אותנו מכל אחריות בקשר לכך. במידה והנכם קטינים מתחת לגיל 18 אשר עושים שימוש באפליקציה
נבקשכם לא להשתמש באפליקציה ללא אישור הוריכם ולהביא מידע זה לידיעתם. בכל מקרה,

הנכם מוזהרים שלא לחשוף עצמכם למידע, שירותים או תכנים שמסומנים במילים «למבוגרים בלבד,» או מופצים באפליקציה לאחר השעה 22:00 וכן לכל מידע, תכנים או שירותים העוסקים
בעניינים אשר אינכם עוסקים בהם או נחשפים אליהם בדרך כלל בחיי היום יום. זיכרו ­
בהיעדר הסכמתם של הוריכם אינכם רשאים לעשות שימוש במידע ובשירותים
שבאפליקציה זה. שימוש ללא רשות עשוי להיות מסוכן עבורכם.

­ המידע והשירותים באפליקציה זה כפופים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני שלנו או של
משתמשים אחרים אשר הירשו לנו, ולנו בלבד, שימוש בזכויותיהם במסגרת האפליקציה. לפיכך, הנכם מוזהרים שלא לעשות שום שימוש במידע או בשירותים הכלולים באפליקציה מעבר לשימוש הרגיל במסגרת שירותי האפליקציה, בטרם תבררו למי שייכות הזכויות במידע
ובשירותים האמורים ותבקשו את אישורו לשימוש כאמור.

­ במידה והשימוש שאתם עושים במידע ובשירותים כולל חשיפת מידע על ידיכם במסגרת האפליקציה, עליכם להביא בחשבון כי כל מידע המתפרסם באפליקציה עשוי להיות חשוף לעיניהם של משתמשים אחרים באפליקציה וברשת האינטרנט. לפיכך, בחשיפת מידע כאמור אתם מוותרים למעשה על פרטיותכם בכל הקשור למידע שחשפתם. אנו ממליצים לכם לנהוג
בזהירות, ולא לחשוף את פרטיכם האישיים או שום מידע אישי הקשור בכם לאיש.

­ במידה והמידע והשירותים באפליקציה, כוללים חומר פרסומי, בין כזה המפורסם באישור ובין
כזה המפורסם ללא אישור, הרי שחומר פרסומי כזה נעשה על ידי המפרסם ועל אחריותו בלבד. אנו איננו אחראים או מפקחים על חומר פרסומי, ואיננו בודקים את נכונותו, יעילותו, בטיחותו או כל דבר הקשור בו. לפיכך, הנכם מתבקשים לנהוג משנה זהירות בהסתמכות או בשימוש
במושא החומר הפרסומי, וכל שימוש או הסתמכות על חומר פרסומי הוא על אחריותכם בלבד.

­ מקום בו האפליקציה, המידע או השירותים הכלולים בו מכילים שירותים המופעלים על ידי משתמשים אחרים או קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, עליכם לדעת כי שירותים ואתרים אלו אינם מופעלים בידינו ואינם מצויים באחריותנו. אין בהכללת שירותים או קישורים אלה
באפליקציה כדי ליצור שום קשר בינינו לבין אותם משתמשים או אתרים, ולפיכך כל שימוש או
גלישה אליהם הינם באחריותכם הבלעדית. תנאים ומגבלות על השימוש באפליקציה
כל שימוש באפליקציה חייב להיעשות על פי הוראות הדין )חוקים, תקנות, צווים, וכללים( ומבלי שתהא בשימוש פגיעה במשתמשים אחרים או בנו.לפיכך, השימוש באפליקציה מוגבל בראש ובראשונה בשמירה על הוראות הדין, ובהתחייבות מצדכם שלא לעשות שימוש שהוא בגדר הפרת הוראות הדין. באופן ספציפי, ובלי שיהא בכך כדי לגרוע מהאמור לעיל, יפורטו להלן תנאים ומגבלות שהשימוש באפליקציה
בכל דרך שהיא חייב להיעשות תוך שמירתם וכפוף להם:

­ אין לעשות שימוש במידע או בשירותים או בתכנים שהם כפופים לזכויות היוצרים או בגדר
קניין רוחני של משתמשים אחרים, של צדדים שלישיים או שלנו, אין להעתיק, לשדר, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, למכור, להעביר, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי במידע או השירותים או התכנים, או כל חלק מהם, ללא אישור מראש ובכתב מאת בעלי הזכויות. למען הבהירות נציין כי האמור חל גם על שמות וסימנים מסחריים של
האפליקציה, פטנטים ומדגמים, סודות מסחריים, וכיוצב.’

­ אין להשתמש באפליקציה לצורך פגיעה או הטרדה של מחשבים של משתמשים אחרים או
צדדים שלישיים, לרבות על דרך חדירה לקבצי מחשב, או העברת קבצי מחשב, או תוכנות מחשב, או יישומים, או בכל אמצעי אחר שנועד לגרום נזק או להטריד או לפגוע או לשנות או

לפגום באפליקציה או במשתמשים אחרים, או במחשבים אחרים, או על דרך משלוח או הפצת
וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, ונדלים, תוכנות עוינות או יישומים מזיקים. בעלות בזכויות יוצרים וקניין רוחני וזכויות השימוש בהם
כל מידע, שירותים או תכנים אשר מקורם בנו, מצויים בבעלותנו המלאה והבלעדית. השימוש באפליקציה, במידע, שירותים או תכנים הכלולים בו מוגבל לשימוש בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה
ובכפוף לשמירת זכויותינו. אין לעשות שום שימוש באפליקציה, במידע או בשירותים השייכים לנו, כהגדרתם לעיל, לרבות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים שלנו, סימני המסחר ושמות המסחר, כתובות
וכיוצב,’ לשום מטרה אחרת מלבד השימוש באפליקציה ולפי תנאי השימוש, ללא אישורנו בכתב ומראש.

אין לבצע העתקה ו/או שכפול, תרגום, שידור, הצגה או השמעה פומבית, הקלטה, מסירה, העברה, בצורה כלשהי, הסבה, פרסום, מתן רישיון או הרשאה או שינוי במידע או בשירותים או בתכנים הכלולים
באפליקציה, ללא אישור בכתב ומראש מבעל הזכויות. זכויותינו וסמכויותינו בכל הקשור למידע, לשירותים ולתכנים
אין בידינו את הכלים או האפשרויות לפקח על כל המידע, השירותים והתכנים המפורסמים או המשודרים באפליקציה ואין אנו מקבלים על עצמנו אחריות לבצע פיקוח, סינון או שמירה על המידע, השירותים
והתכנים המפורסמים על ידי משתמשים באפליקציה, או לעקוב אחרי השימוש בהם.

יחד עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפעול כאמור ובמידת הצורך להסיר, לערוך, לשנות לחסום, למנוע או להגביל שימוש במידע, שירותים ותכנים או למנוע את העלאתם או שידורם, על פי שיקול
דעתנו, מקום בו אין הם עומדים בתנאי השימוש או בהוראות הדין או מכול שיקול סביר אחר.

נדגיש שוב כי למרות הסמכות הנתונה לנו אין אנו מפקחים בזמן אמת או מנטרים בדיעבד את השימוש במידע ובשירותים שבאפליקציה, ולפיכך אין באפשרותנו למנוע הפרות של הדין או תנאי השימוש אשר אינם בידיעתנו. אנו כמובן נקבל כל תלונה שתתקבל ממשתמשים לגבי הפרת תנאי השימוש או הוראות הדין על ידי מאן דהוא ובמידת הצורך נפעל תוך זמן סביר לבירור התלונה, ובמידת הצורך לתיקון
המעוות.

יובהר כי על אף שהשימוש באפליקציה פתוח בעיקרון לכלל המשתמשים, אנו שומרים על זכותנו למנוע או להגביל או לחסום שימוש של משתמשים באפליקציה, במידע, או בשירותים הכלולים בו, בין היתר באמצעות מגבלות על גיל המשתמש, חובת תשלום, היקף שימוש, אופן השימוש, מועד השימוש, מספר החשבונות או שמות המשתמשים המותרים לכל אדם או תאגיד יחיד, ענישה עקב הפרות קודמות של הוראות הדין או תנאי השימוש )לרבות על דרך מניעת כניסה לאפליקציה לתקופה מוגבלת או לצמיתות(
וכיוצב,’ לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אנו רשאים גם בכל עת להפסיק או להגביל את פעילות אפליקציה, אפשרויות השימוש בו, או את הגישה או השימוש במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, כולם או חלקם, וזאת בכל עת לפי שיקול דעתנו
הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

דעו כי מעת לעת יבוצעו שינויים, שיפורים ותיקונים באפליקציה, ובמידע, בשירותים ובתכנים הכלולים
בו, וזאת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש.

הפעלת או אי הפעלת סמכויותינו וזכויותינו כאמור לעיל לא תקים לכם או לצד שלישי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו, לא תתפרש כנטילת אחריות מצדנו או כהטלת חובה עלינו להפעלת סמכויות אלו או כויתור על אילו מתנאי השימוש באפליקציה, ולא תסיר את האחריות המוטלת עליכם או על צד שלישי
כלשהו על פי תנאי השימוש או הוראות הדין.

אחריות מוגבלת מצידנו

חשוב להדגיש כי אחריותנו על פי תנאי השימוש לכל הקשור לשימוש באפליקציה ולתוצאותיו
מוגבלת בהתאם למפורט להלן:

­ אנו איננו אחראים לתוכן המידע, השירותים והתכנים שבאפליקציה, אשר מקורם במשתמשים אחרים או בצדדים שלישיים, טיבו, אמיתותו, דיוקו, מהימנותו, התאמתו לצרכי המשתמש או לכל צורך שהוא, תכונותיו, או לכל דבר אחר הקשור בו. לשם הבהירות נדגיש כי איננו אחראים
לתכני אודיו או וידאו שמעלים או משדרים או מפיצים צדדים שלישיים באפליקציה, לפרסומות, מודעות וכל חומר פרסומי אחר הכלול באפליקציה, לתוכן כתבות, ידיעות, חדשות ומאמרים
וכיוצב.’

­ אנו איננו אחראים שהאפליקציה יפעל בצורה רצופה, יהא זמין כל העת, יפעל ללא הפרעות, הפסקות, טעויות, באגים או ליקויים אחרים, או שהשימוש באפליקציה יהיה בטוח וחסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האפליקציה או המשתמשים, או לתקלות או כשלים בפעילות
באפליקציה, חומרה, בתוכנה, קווים ובמערכות התקשורת הקשורות באפליקציה.

­ אנו איננו אחראים למעשים או מחדלים של צדדים שלישיים, משתמשים אחרים או כל גורם
אחר שאין לנו שליטה מלאה עליו, או לתוצאות של מעשים או מחדלים כאמור, ובמיוחד לפגיעה
או להפרה של זכויות יוצרים, מבצעים או קניין רוחני כלשהו על ידי משתמשים באפליקציה.

­ אנו איננו אחראים לקשר בין המשתמשים לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, או
לתוצאותיו ואיננו צד להתקשרות כזו ולא נישא בשום אחריות לנזקים או פגיעות שתהיינה
כתוצאה מהתקשרות כזו.

­ אנו בכל מקרה לא נהיה אחראים בגין כל נזק ישיר שלא נגרם ברשלנות רבתי או בזדון מצדנו או
מצד מי מטעמנו, או לנזק עקיף, מקרי, או תוצאתי, עונשי, או מיוחד או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות עקב עיכוב או היעדר יכולת להשתמש באפליקציה, אובדן מידע, שירותים או תכנים או אובדן רווחים, הפסד עסקי או פגיעה במוניטין, עקב שימוש או היעדר אפשרות לעשות
שימוש באפליקציה או בכל חלק ממנו, הנובעים במישרין או בעקיפין מהשימוש במידע,
בשירותים או בתכנים שבאפליקציה.

­ אחריותנו על פי תנאי השימוש מוגבלת אף אם נפעיל פיקוח או אמצעי זהירות או שליטה כלשהם על המידע, השירותים והתכנים שבאפליקציה, ואף אם יוודע לנו על האפשרות לפגיעה או לנזק שעלול להיגרם למשתמשים או לצדדים שלישיים כלשהם. כל אמצעי זהירות, פיקוח או שימוש
כאמור, ואפילו ניסיון לפתור או לסייע בפתרון בעיות, או מניעת או צמצום או הפחתת נזקים, נעשים ללא מחויבות בדין ומתוך רצון טוב, ומבלי שהדבר יתפרש כקבלת אחריות כלשהי מצדנו
מקום בו צוין מפורשות לעיל כי איננו אחראים.

בשימושכם באפליקציה אתם נותנים למעשה את הסכמתכם למגבלות האחריות המפורטות לעיל, פוטרים אותנו וכל מי שמטעמנו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, ומוותרים בזה על כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגדנו או כנגד מי מטעמנו.

בנוסף אתם תהיו אחראים לפצות ולשפות אותנו בגין כל נזק, הפסד, אבדן, פגיעה או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שיגרמו לנו, במישרין או בעקיפין, עקב שימושכם באפליקציה באופן שאינו תואם את תנאי
השימוש או הוראות הדין, וזאת מיד לאחר דרישתנו הראשונה.

הבהרה בדבר הגנת הפרטיות והיקפה

מובהר כי השימוש באפליקציה, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו, שימוש בפרטיכם לשם קבלת עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי )אלא אם תודיעו לנו מפורשות כי אינכם מסכימים לכך,( וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים במידע, בשירותים ובתכנים שבאפליקציה, בכל דרך חוקית
שנמצא לנכון, לרבות באמצעות «עוגיות.»

אנו מצידנו מתחייבים כמובן כי נקפיד על שמירת פרטיותכם וכל מידע שבבעלותכם, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש ונימנע מגילוי מידע או פרטים אודותיכם אלא מקום בו הדבר מחויב על פי דין או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת, או במסגרת הליך משפטי בינינו לביניכם או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש
על ידיכם. תנאים כלליים
כל הקשור והנובע מהשימוש באפליקציה, במידע, בשירותים ובתכנים שבו, וכן כל הקשור ונובע בתנאי שימוש אלו יהיה כפוף לדין הישראלי, לרבות לצורך פרשנות. כל סכסוך או מחלוקת בקשר אליהם יהיו בסמכות בתי המשפט המוסמכים בישראל, באזור השיפוט של תל אביב יפו ויובאו בפניהם בלבד כמקום
שיפוט ייחודי.

האמור בתנאי השימוש מבטא באופן מלא וממצה את כל הנושאים והעניינים הנדונים בו או הקשורים
לשימוש באפליקציה, וגובר על כל מצג, פרסום, נוהג, מכתבי כוונות או התחייבות, וכל מסמך אחר,
בנושאים ובעניינים האמורים.

התנהגותנו או הסכמתנו לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כויתור על איזו מתנאי השימוש או על פי דין, ו/או כויתור, או הסכמה מצידנו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם­כן נעשו
במפורש ובכתב.

אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת
הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

אין בתנאי השימוש כדי להקנות למשתמשים או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי
תנאי השימוש או על פי הדין.

Авторизация
*
*
Генерация пароля